Regulamin konkursu „Wakacyjne zdjęcie BUT 2021”
2021-06-24 12:00:02


Regulamin konkursu „Wakacyjne zdjęcie BUT 2021” 1. Zasady ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel profilu Instagram Kochamwakacjepl (Biuro Usług Turytycznych BUT Sp. z.o.o. Sp. K.). 2. Dane firmy, bądź osoby…

Czytaj całość Regulamin konkursu „Wakacyjne zdjęcie BUT 2021”Regulamin konkursu „Wakacyjne zdjęcie BUT 2021”

1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel profilu Instagram Kochamwakacjepl (Biuro Usług
Turytycznych BUT Sp. z.o.o. Sp. K.).
2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: Biuro Usług Turystycznych
„BUT”
Tarczyńska 5/9
02-025 Warszawa.
3. Fundatorem nagród jest: Biuro Usług Turystycznych „BUT”.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez
Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy
ewentualnej nagrody.
5. Jedynymi danymi użytkowników, które przetwarza organizator w trakcie trwania konkursu
jest nick/nazwa profilu użytkownika w portalu Instagram, który każdorazowo podawany jest
w treści wpisu konkursowego. Szczegóły dotyczące administrowania danymi uczestników i
zwycięzców konkursu opisane są w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

2. Słownik pojęć

1. Aplikacja – narzędzie do przeprowadzenia konkursu, zarządzania treścią, grafiką i
komunikacją z użytkownikami w tym wypadku aplikacja Instagram
2. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Instagram, która oznaczyła
profil Kochamwakacjepl na swoim zdjęciu i tym samym wyraziła chęć udziału w konkursie
oraz zgodę na postanowienia regulaminu
3. Praca konkursowa – zdjęcie wykonane przez użytkownika, zamieszczone na jego profilu
Instagram oraz przeprowadzone przez proces oznaczania zgodnie z regulaminem
4. Oznaczenie – zamieszczenie na zdjęciu konkursowym użytkownika znacznika
przekierowującego do profilu Instagram Kochamwakacjepl poprzez umieszczenie w opisie
zdjęcia znacznika @kochamwakacjepl czy przez skorzystanie z funkcji „oznacz znajomych”
5. Repost – wykonanie screenu pracy konkursowej przez organizatora konkursu i
zamieszczenie go na profilu Kochamwakacjepl wraz z umieszczeniem w treści opisu
repostowanego zdjęcia odnośnika do profilu osoby zgłaszającej zdjęcie do konkursu
6. Polubienie – czynność polegająca na oznaczeniu zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku ze
znacznikem „serduszka” pod zdjęciem zamieszczonym na profilu organizatora konkursu

3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 28.06.2021r.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie
przekroczyła wieku 19 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Instagram.
4. Wpis konkursowy nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób
pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
5. Wpis konkursowy nie może promować konkurencyjnych dla działania organizatora
przedsiębiorstw lub usług, nie może również dyskredytować ani przedstawiać usług Biura
Usług Turystycznych BUT w fałszywym świetle.
6. Warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody jest wgranie pracy konkursowej ze
zweryfikowanego profilu uzupełnionego o prawdziwe dane zgodne z danymi osobowymi
uczestnika.
7. Nagrodą w Konkursie są:
1. Nagroda Główna to wyjazd autokarowy za darmo do wyboru z oferty obozów
organizowanych przez BUT w sezonie lato 2022
2. Nagroda 500 zł zniżki do wykorzystania na wybrany obóz z oferty obozów
organizowanych przez BUT w sezonie lato 2022
3. Nagroda 300 zł zniżki do wykorzystania na wybrany obóz z oferty obozów
organizowanych przez BUT w sezonie lato 2022
4. Nagroda 300 zł zniżki do wykorzystania na wybrany obóz z oferty obozów
organizowanych przez BUT w sezonie lato 2022.
5. Konkurs kończy się z dniem 05.09.2021r.
6. W konkursie zwyciężą trzy najlepsze zgłoszenia, którym zostanie przyznana jedna z nagród
zgodnie z kolejnością (darmowy wyjazd za pierwsze miejsce, bon o wartości 500 zł do
wykorzystania na obozy z oferty BUT za drugie miejsce, bon o wartości 300 zł do
wykorzystania na obozy z oferty BUT za trzecie miejsce). Dodatkowo przyznane zostanie
wyróżnienie. Nagrodą dla wyróżnionego zgłoszenia, które zdobędzie najwięcej polubieni
(„serduszek”) będzie bon o wartości 300 zł do wykorzystania na obozy z oferty BUT
(dokładny opis wym. nagród w §3 pkt. 7).
7. Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe, wykonane tradycyjnym bądź cyfrowym
aparatem. Uczestnicy mogą edytować fotografie, na przykład zmieniając kolory lub
kompozycję obrazu, stosując technikę montażu, kolażu, retuszu bądź poprawiając ostrość lub
nasycenie, a także korzystając z zewnętrznych, bądź udostępnianych przez Instagram filtrów.
8. Fotografie należy dostarczać w postaci cyfrowej poprzez zamieszczenie ich na swoim
profilu Instagram i oznaczenie profilu kochamwakacjepl czy to poprzez umieszczenie w
opisie zdjęcia znacznika @kochamwakacjepl czy przez skorzystanie z funkcji „oznacz
znajomych”
9. Wszystkie fotografie muszą być dziełami oryginalnymi. W pracach nie wolno
wykorzystywać materiałów objętych prawami autorskimi.
10. W przypadku wykorzystania fotografii przedstawiającej dowolną osobę należy uzyskać
pisemną zgodę tej osoby
11. Wszystkie konkursowe fotografie mogą zostać wykorzystane w przyszłych kampaniach
dotyczących wyjazdów wakacyjnych oraz na portalach społecznościowych i stronach
internetowych należących do BUT.
12. Praca musi zostać wykonana wyłącznie na potrzeby konkursu. Uczestnicy ponoszą
całkowitą odpowiedzialność za swoje prace, natomiast uczestnicy muszą wyrazić zgodę na
bezpłatne przeniesienie niewyłącznych praw do dystrybucji i powielania tych prac na rzecz
firmy BUT. Przesłanie zdjęcia stanowi zgodę na bezpłatną dystrybucję i powielanie pracy.
Firma BUT ma zatem prawo do użytku, powielania, adaptacji, publikacji i dystrybucji prac
konkursowych wedle własnego uznania. Przestrzegamy praw autorskich do wszystkich
dostarczonych zdjęć, które nadal należą do ich wykonawcy.
13. Prace będą wybierane przez jury składające się z 4 osób. Jury przy wyborze zdjęć może
sugerować się ilością głosów oddanych na poszczególne zdjęcia, o ile ich treść jest zgodna z
niniejszym regulaminem
14. Wybrane zostaną 4 zwycięskie prace, w tym: Nagroda główna, 2- nagroda, 3- nagroda i
wyróżnienie.
15. Każda osoba może wygrać tylko jedną nagrodę, co oznacza, że osoba nagrodzona
miejscem 1, 2 lub 3 traci prawo do udziału w rywalizacji o wyróżnienie, nawet w przypadku
zdobycia znaczącej ilości głosów.
16. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dniu 09.09.2021r.
17. Decyzja jury zostanie ogłoszona w dniu 10.09.2021r.
18. Decyzja Jury jest jednoznaczna i nie przysługują od niej odwołania
19. W przypadku nieprawidłowości i przypadków, o których nie ma mowy w regulaminie
decyzje podejmuje niezależnie Organizator konkursu.
20. Organizatorzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za odwołanie, przełożenie
ani modyfikacje konkursu w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, nie odpowiadają też za
kradzież, utratę lub uszkodzenie materiałów, ani za opóźnienia podczas takiego transport
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika jeżeli stwierdzą, że
korzysta on z nielegalnych metod zdobywania głosów (aplikacje, głosy zakupione online)
22. Udział w konkursie oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu.

4. Zasady udziału i przebieg konkursu

1. Zgłoszenie do konkursu jest dobrowolne i polega na dodaniu przez Uczestnika zdjęcia
zgodnego z regulaminem na jego profil w aplikacji Instagram oraz oznaczenia profilu
kochamwakacjepl, czy to poprzez umieszczenie w opisie zdjęcia znacznika
@kochamwakacjepl czy przez skorzystanie z funkcji „oznacz znajomych”
2. Ze wszystkich zgłoszonych zdjęć jury wybiera zdjęcia przechodzące do kolejnego etapu.
Zdjęcia te będą zamieszczone na profilu Instagram Kochamwakacjepl
3. Spośród wszystkich zdjęć zamieszczonych na profilu Instagram Kochamwakacjepl do dnia
09.09.2021 jury wybierze zwycięskie prace, które nagrodzi nagrodami opisanymi w §3 punkt
7
4. Wyróżnienie zostanie przyznane uczestnikowi, który pod zdjęciem zamieszczonym na
profilu Kochamwakacjepl zgromadzi najwięcej polubieni (stan na dzień 09.09.2021r na godzinę 23.59)
5. Warunkiem odbioru nagród i wyróżnień jest przekazanie zdjęć konkursowych w wysokiej
rozdzielczości na maila podanego przez organizatorów w ciągu 7 dni od daty wyboru
zwycięzców.
6. Kryterium wyboru Zwycięzców
Zwycięzcami Konkursu zostają trzy osoby wybrane przez Jury konkursowe, Jury w swoim
wyborze może sugerować się ilością polubień zdjęć zgodnie ze stanem na dzień 09.09.2021r na godzinę 23:59. Zwycięzcą wyróżnienia zostanie osoba, wybrana która otrzyma największą ilość głosów. W przypadku takiej samej liczby głosów u dwóch lub większej ilości
uczestników o zwycięstwie decyduje ilość zdjęć danego użytkownika, która została repostowana na profilu organizatora. Jeśli również w tym przypadku będzie remis to o zwycięstwie konkretnego uczestnika decyduje jury.

6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym
Instagram.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu
aplikacji Instagram, ani też odpowiedzialności za awarie aplikacji Instagram i błędy mogące
występować z tego powodu.
6. Organizator nie archiwizuje żadnych danych poza zdjęciami konkursowymi i
nickami/nazwami profili osób, których zdjęcia przeszły do drugiego etapu konkursu
7. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie
personalizowania/ customizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w
szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90,
poz. 631 ze zm.).
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie
treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
9. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym
treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Wszystkie zdjęcia o takiej
treści nie będą brane pod uwagę przy ogłaszaniu końcowych wyników.

7. Ochrona prywatności

1. Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników
korzystających z Aplikacji. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
2.Jedynymi danymi przechowanymi prze organizatora w trakcie trwania konkursu są konkursowe zdjęcia oraz nicki/nazwy profili osób, których prace przeszły do drugiego etapu konkursu. Ma to na celu ułatwienie wyłonienia zwycięzców konkursu
3. Jedynymi danymi przechowywanymi prze organizatora po zakończeniu konkursu będą dane zwycięzców (4 osób) w tym: Imię i Nazwisko, adres zamieszania, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te zbierane będą w celu późniejszej weryfikacji tożsamości podczas procesu odbioru nagrody, który nastąpi w roku 2021. Zwycięzcy konkursu mają prawo
odmowy udostępnienia swoich danych osobowych, jednak tym samym rezygnują z procesu weryfikacji tożsamości co uniemożliwia odbiór nagrody.
4. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.